Film

Client: Waterschapsverkiezingen |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons  |  Edit: Gabriel Bauer @ Sounds Like Film  |  Geluid: Nando Eweg @ Sounds Like Film

Client: NPO  |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: XXS | Bureau: John de Vries, XXS 

Client: NPO |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: XXS | Bureau: John de Vries, XXS 

Client: Hago |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: Gabriel Bauer @ Sounds Like Film |  Geluid: Nando Eweg @ Sounds Like Film

Client: Hema, voor Pride Amsterdam |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: XXS |  Bureau: John de Vries, XXS

Client: PVDA |  Director: Chantal Spieard  |  Edit: N=5 | Bureau: N=5

Client: PVDA |  Director: Chantal Spieard  |  Edit: N=5 | Bureau: N=5

Client: PVDA |  Director: Chantal Spieard  |  Edit: N=5 | Bureau: N=5

Client: FNV/Menzis |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: Hugo de Kok @ Sounds Like Film |  Geluid: Nando Eweg @ Sounds Like Film

Client: FNV/Menzis |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: Hugo de Kok @ Sounds Like Film |  Geluid: Nando Eweg @ Sounds Like Film

Client: FNV/Menzis |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: Hugo de Kok @ Sounds Like Film |  Geluid: Nando Eweg @ Sounds Like Film

Client: FNV/Menzis |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: Hugo de Kok @ Sounds Like Film |  Geluid: Nando Eweg @ Sounds Like Film

Client: Curves  |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: Rogier @ Sounds Like Film

Client: Curves  |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: Rogier @ Sounds Like Film

Client: Curves  |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons |  Edit: Rogier @ Sounds Like Film

Client: Zeeman  |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Ype Poortinga |  Edit: Gabriel Bauer

Client: Zeeman  |  Director: Chantal Spieard  |  Camera: Jeroen Simons  |  Edit: Rogier @ Sounds like Film

Client: Douwe Egberts  |  Director: Jeroen Simons  |  Visual input: Chantal Spieard

Client: BLG  |  Director: Lege Fles  |  Visual input: Chantal Spieard

Client: BLG  |  Director: Lege Fles  |  Visual input: Chantal Spieard

Client: Argenta |  Director: Chantal Spieard